Sisältöjulkaisija

null Lähi- ja perushoitajat sekä avoapteekit mukaan lääkitysturvallisuustyöhön

Lähi- ja perushoitajat sekä avoapteekit mukaan lääkitysturvallisuustyöhön

26.3.2018 Maarit Dimitrow, FaT ja Terhi Toivo, proviisori, LHKA-erityispätevyys, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Iäkkäiden lääkehoidossa on paljon turvallisuusriskejä

Lääkehoito on olennainen osa iäkkäiden hoitoa. Jotta lääkehoidosta saadaan haluttu hyöty, lääkehoito tulee suunnitella huolella potilaskohtaisesti ja sen toteutus edellyttää säännöllistä seurantaa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan usein toteudu. Meillä on runsaasti kotimaista tutkimustietoa siitä, että iäkkäiden lääkityksessä on paljon ongelmia ja turvallisuusriskejä. Ehkäistävissä olevat lääkitysturvallisuusriskit kasautuvat iäkkäille, joilla on monia sairauksia ja siten monimutkaiset lääkitykset.

Säännöllisen kotihoidon piirissä on yhä huonokuntoisempia, monisairaita ja monilääkittyjä iäkkäitä. Tutkimusten mukaan kotihoidon asiakkaat (>65 v) käyttävät keskimäärin jopa 13 lääkettä päivittäin. Hallitsematon monilääkitys, haitalliset lääkeyhteisvaikutukset, runsas psyykenlääkkeiden ja iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttö, tarpeettoman pitkään jatketut lääkehoidot ja seurannan puute ovat yleisiä iäkkäiden lääkehoidon ongelmia Suomessakin. Iäkkäiden lääkehoitoa toteuttavat organisaatiot ja ammattilaiset toimivat siiloutuneina ja lääkehoidon kokonaisvastuu on hajaantunut.

Lähi- ja perushoitajien rooli keskeinen lääkitysongelmien tunnistamisessa

Valtaosa kotihoidossa työskentelevistä ammattihenkilöistä on lähi- ja perushoitajia. Heidän roolinsa on keskeinen lääkitysongelmien tunnistamisessa ja potilaiden ohjaamisessa jatkotoimenpiteisiin. Tehtävästä selviytyäkseen heidän tulee hallita geriatrisen lääkehoidon perusteet, lisäksi he tarvitsevat koulutustaan vastaavia työkaluja lääkehoidon riskien tunnistamiseksi.

Työkalu lääkehoidon riskien tunnistamiseksi

Helsingin yliopistossa on kehitetty kotihoidon lähi- ja perushoitajien käyttöön tarkoitettu ”Iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittari” sekä siihen liittyvä käyttökoulutus. Mittari auttaa tunnistamaan sellaiset hoidollisesti merkittävät lääkitysongelmat, joissa iäkäs on syytä ohjata lääkärin tai moniammatillisen työryhmän arviointiin mahdollisten lääkehoidon ongelmien ratkaisemiseksi.

Tähän mennessä kertyneen tutkimustiedon perusteella hoidollisesti merkittävien lääkehoidon ongelmien tärkeimpiä ennustavia tekijöitä ovat

  • lääkehaittoihin viittaavat oireet,
  • useamman kuin yhden lääkärin osallistuminen potilaan hoitoon,
  • iäkkäille riskilääkkeiksi määriteltyjen lääkkeiden käyttö,
  • iäkkään huono sitoutuminen lääkehoitoon,
  • omaisen tai muun hoitoon osallistuvan henkilön huoli lääkkeiden käytöstä sekä
  • uuden lääkkeen aloittaminen edeltävän neljän viikon aikana.

Näihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomioita valittaessa iäkkäitä eritasoisiin lääkehoidon arviointeihin.

Toimintamalli turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen iäkkäiden kotihoidossa

Riskien arviointimittaria on käytetty keskeisenä osana Lohjan kotihoidossa toteutettavaa tutkimusta. Tutkimuksessa kehitettiin koordinoitu, moniammatillinen toimintamalli, jonka tavoitteena on varmistaa turvallisen lääkehoidon toteutuminen iäkkäiden kotihoidossa. Toimintamallin avulla voidaan tunnistaa ja selvittää hoidollisesti merkittävät lääkitysongelmat kotihoitohenkilöstön, apteekkien ja lääkäreiden välistä yhteistyötä selkiyttämällä ja lääkitysarviointityökaluja tehokkaasti hyödyntäen. Avoapteekin farmaseuteilla ja proviisoreilla on keskeinen rooli lääkehoidon arviointien toteuttamisessa. Kunkin ammattiryhmän osaamiset ja resurssit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja keskeistä on toimintatavan kytkeminen normaaliin työhön niin kotihoidossa kuin avoapteekissakin. Kaikki iäkkään lääkehoitoon osallistuvat työntekijät osallistuvat toimintaan nimettyjen vastuuhenkilöiden johdolla. Tällöin henkilöstön vaihtuminen ei romuta toimintaa. Toimintaa koordinoimaan tarvitaan iäkkäiden lääkehoitoon perehtynyt terveydenhuollon ammattilainen.

Lisätietoa mittarista ja toimintamallista

päivitetty 29.3.2018

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.