Järkevää lääkehoitoa edistetään yhdessä

Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. Järkevä lääkehoito parantaa kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista, lisää ihmisten toimintakykyä sekä on kustannustehokasta niin potilaan kuin yhteiskunnan kannalta.

Kampanjointia terveydenhuollon ammattilaisille ja suurelle yleisölle

 

Tutkimusten mukaan järkevän lääkehoidon toteutumisessa on ongelmia niin lääkkeen määräämisessä, toimittamisessa kuin käytössäkin. Tämän vuoksi myös terveydenhuollon ammattilaiset ja apteekit ovat ratkaisevassa roolissa kampanjan onnistumisessa.

Osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa kampanjoitiin terveydenhuollon ammattilaisille ja suurelle yleisölle syksyn ja kevään 2017–2018 aikana. Kansalaiskampanja käynnistyi Lääkehoidon päivänä 22.3.2018.

Tavoitteena oli vaikuttaa varsinkin lääkkeiden käyttöön kotona, jossa lääkehoidon paras mahdollinen toteutuminen edellyttää aktiivista osallistumista lääkkeen käyttäjältä tai häntä auttavalta henkilöltä. Lääkkeitä käyttävistä kansalaisista tavoitellaan kampanjoinnin näkökulmasta työikäisiä ja aktiivisia iäkkäitä sekä perheestään huolehtivia, jotka ottavat vastuuta oman lääkehoitonsa lisäksi läheistensä, esimerkiksi lasten ja ikääntyvien vanhempien, lääkehoidosta.


Järkevän lääkehoidon määritelmä

Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista.

Vaikuttava
Lääkehoito on vaikuttavaa, kun se tuottaa potilaalle arkisissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa enemmän hyötyä kuin haittaa (Lääkepolitiikka 2020).

Turvallinen
Turvallinen lääkehoito koostuu kahdesta eri osa-alueesta: lääketurvallisuudesta ja lääkitysturvallisuudesta. Lääketurvallisuus tarkoittaa lääkevalmisteen turvallisuutta ja lääkitysturvallisuus lääkehoitoprosessin turvallisuutta (Lääkepolitiikka 2020, Stakes turvallisuussanasto 2006).

Taloudellinen
Lääkehoito on taloudellista, kun sen kustannukset ovat kohtuulliset siitä odotettavissa olevaan terveyshyötyyn nähden, kun se koostuu vertailu- ja vaihtokelpoisista lääkehoidoista hinnaltaan edullisimmista ja kun lääkkeen käyttäjillä ja yhteiskunnalla on lääkehoitoon varaa.

Yhdenvertainen
Yhdenvertainen lääkehoito perustuu yksilön terveydentilan edellyttämään tarpeeseen riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, maksukyvystä tai muista sosioekonomisista tekijöistä.

Laadukas
Laadukasta lääkehoito on silloin, kun lääkkeiden käyttö on järkevää – eli potilas saa oikeat lääkkeet oikea-aikaisesti, käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja hyötyy niistä – ja potilaat saavat hoidollisiin tarpeisiinsa sopivat lääkitykset omien yksilöllisten vaatimustensa mukaisina annoksina riittävän ajan ja vähäisimmin kustannuksin heille ja yhteiskunnalle. (WHO 1985)