Usein kysyttyjä kysymyksiä

Frågor och svar om kampanjen för rationell läkemedelsbehandling

Allmänt om kampanjen

Vad handlar kampanjen för rationell läkemedelsbehandling om?

Vad är kampanjens mål?

Vad är kampanjens tidpunkt och varför?

Vem deltar i kampanjen?

Varför måste man tala om läkemedel? Bör man inte undvika använda läkemedel?

Är inte en sådan kampanj slöseri med skattepengar?

Var kan jag läsa mera om ämnet?

Hälso- och sjukvårdspersonal

Vad bör jag veta som anställd inom hälso- och sjukvården före kampanjen och under den?

Vad har jag för nytta av denna kampanj som en anställd inom hälso- och sjukvården?

Hur påverkar kampanjen mitt eget arbete?

Ökar denna kampanj min arbetsbörda?

Vilka hjälpmedel har yrkesutbildade personer till sitt förfogande under kampanjen?

Jag vill ha kampanjmaterial till mitt verksamhetsställe. Varifrån får jag det?

Vart hänvisar jag patienter som vill ha mera information om rationell läkemedelsbehandling?

Kommunikationskampanj

Till vem riktar sig kommunikationskampanjen?

Varför har ”Lämpligt läkemedel” valts till tema för kampanjen?

Vad betyder ”Lämpligt läkemedel”?

Är detta en reklamkampanj som läkemedelsindustrin hittat på?

Vem har genomfört kampanjen?

 

Allmänt om kampanjen

Vad handlar kampanjen för rationell läkemedelsbehandling om?

Rationell läkemedelsbehandling är effektiv, säker, högklassig, ekonomisk och jämlik. Tyvärr förverkligas inte alltid en sådan läkemedelsbehandling. Enligt forskning förekommer det problem med såväl ordination, expediering som användning av läkemedel.

Aktuella medicineringsuppgifter utgör en förutsättning för korrekta vårdbeslut och förverkligandet av säker läkemedelsbehandling. Varje läkemedelsanvändare bör tala om sin medicinering för såväl vårdpersonalen som sina anhöriga.

Vad är kampanjens mål?

Med hjälp av korrekta verksamhetssätt, korrekt information och genom att dela informationen kan man precisera medborgarnas medicinering och minska användningen av onödiga läkemedel.

Målet med kampanjen är få människor att även upprätta en egen läkemedelslista. Organdonationskortet är bekant för många, men hur många av oss har upprättat en läkemedelslista? I läkemedelslistan antecknas befintliga receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel, kosttillskott och vacciner. Var och en vet själv bäst vilka läkemedel och preparat han eller hon använder. Aktuella medicineringsuppgifter utgör en förutsättning för korrekta vårdbeslut och förverkligandet av säker läkemedelsbehandling. Varje läkemedelsanvändare bör aktivt fråga om och diskutera sina läkemedel med såväl sina anhöriga som vårdpersonalen.

Vad är kampanjens tidpunkt och varför?

För allmänheten inleds kampanjen på Läkemedelsdagen den 22 mars 2018. Kampanjen lanseras för sakkunniga och personer som är verksamma i nätverket för rationell läkemedelsbehandling hösten 2017.

Kampanjen genomförs i två skeden för att först nå de sakkunniga och sedan för att nå allmänheten. Hälso- och sjukvårdspersonalens medverkan ger kampanjen större möjligheter att uppnå sina mål.

Vem deltar i kampanjen?

För kampanjen ansvarar social- och hälsovårdsministeriet och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Även aktörer inom läkemedelsbranschen är med i kampanjen.

Kampanjen är en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling. Programmet finns bland projekten som ingår i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Medlemmarna i styrgruppen för genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling finns här.

Varför måste man tala om läkemedel? Bör man inte undvika använda läkemedel?

Såväl patienten som samhället gynnas av korrekt användning av läkemedel. Patientens behandling förverkligas bäst och han eller hon kan även spara pengar då onödiga läkemedel tas bort. Rationell användning av läkemedel ökar läkemedelsbesparingar för samhället på ett nytt sätt. Läkemedelsersättningssystemet belastas mindre än i dag. Patienten har även rätt att kräva service av såväl apoteken som vårdpersonalen i frågor angående läkemedel. Det lönar sig således att tala om läkemedel, eftersom medicinering är ett allvarligt ämne. Genom korrekt medicinering kan även livskvaliteten förbättras.

Är inte en sådan kampanj slöseri med skattepengar?

Vårt mål är att få människor att observera medicineringens betydelse och hur patienten gynnas av korrekt användning av läkemedel. På detta sätt sparar såväl patienten som samhället pengar.

Var kan jag läsa mera om ämnet?

År 2018 ordnas Läkemedelsdagen som en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandlingens omfattande kommunikationskampanj.

Kampanjens officiella webbplats öppnas på adresserna www.sopivalaake.fi och www.laakehoidonpaiva.fi. I sociala medier förs diskussionen under hashtaggarna #sopivalaake och #tunnelaakkeesi.

Mer information om medborgarkampanjen fås även från Fimeas kommunikation viestinta@fimea.fi. Information om kampanjen fås även av från kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet viestinta@stm.fi.

Hälso- och sjukvårdspersonal

Vad bör jag veta som anställd inom hälso- och sjukvården före kampanjen och under den?

Om du är en anställd inom hälso- och sjukvårdsbranschen som har med läkemedelsbehandlingar att göra ska du på förhand läsa om ingredienser av rationell läkemedelsbehandling och reflektera över hur du genom ditt eget arbete kan främja förverkligandet av sådana ändamålsenliga läkemedelsbehandlingar.

Du bör även läsa kampanjmaterialet och bekanta dig med kampanjinnehållet redan innan den offentliggörs för allmänheten. Kampanjen lanseras på Läkemedelsdagen den 22 mars 2018. Tack vare kampanjen kan evenemang som ordnas under dagen få bättre synlighet.

Det lönar sig att även inom arbetsgemenskapens interna kommunikation och kommunikationen med kunderna betona betydelsen av rationell läkemedelsbehandling.

Vad har jag för nytta av denna kampanj som en anställd inom hälso- och sjukvården?

Med hjälp av kampanjen kan du föra fram din kompetens som anställd inom hälso- och sjukvården när det gäller läkemedelsbehandling.

Hur påverkar kampanjen mitt eget arbete?

Man hoppas att kampanjen väcker tankar, frågor, diskussion och verksamhetssätt. På grund av detta kan anställda inom hälso- och sjukvårdspersonalen få flera kontakttaganden och förfrågningar om rationell läkemedelsbehandling. Du kan förbereda dig för frågorna genom att bekanta dig med kampanjmaterialet för hälsovårdspersonal.

Ökar denna kampanj min arbetsbörda?

Kampanjen ökar inte din arbetsbörda. Varje anställd inom hälso- och sjukvården, verksamhetsställe och apotek kan delta i kampanjen med befintliga resurser.

Vilka hjälpmedel har yrkesutbildade personer till sitt förfogande under kampanjen?

Verktygen och materialen som är avsedda som hjälp för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal finns samlade på kampanjens webbplats. Material för hälsovårdspersonal finns här.

Med förteckningen Grunddragen i rationell läkemedelsbehandling uppmanas yrkespersoner att iaktta olika aspekter av rationell läkemedelsbehandling i sitt eget arbete.

Information om kampanjen kan kontrolleras i meddelanden och presentationer. Dessutom publiceras det artiklar och en utskrivbar broschyr som riktar sig till branschmedier.

I sociala medier väcker man diskussionen under hashtaggarna #sopivalaake och #tunnelaakkeesi. Delta i diskussionen och dela dina erfarenheter av bra och lyckade läkemedelsbehandlingar.

Jag vill ha kampanjmaterial till mitt verksamhetsställe. Varifrån får jag det?

Du kan ladda ner och skriva ut allt kampanjmaterial från kampanjens webbplats på adresserna www.sopivalaake.fi och www.laakehoidonpaiva.fi.

Vart hänvisar jag patienter som vill ha mera information om rationell läkemedelsbehandling?

På kampanjens webbplats www.sopivalaake.fi / www.laakehoidonpaiva.fi har samlats länkar till tillförlitliga informationskällor.

Kommunikationskampanj

Till vem riktar sig kommunikationskampanjen?

Kommunikationskampanjen för rationell läkemedelsbehandling gäller i huvudsak situationer där medicineringen sker hemma. För att man ska kunna förverkliga en rationell läkemedelsbehandling hemma förutsätter det aktivt deltagande av läkemedelsanvändaren eller personen som bistår denne. Medborgare som använder läkemedel delas ur kampanjens perspektiv in i personer i arbetsför ålder och aktiva äldre personer. Den tredje målgruppen för kommunikationen är personer som försörjer sina familjer och som bär ansvar för såväl sin egen läkemedelsbehandling som sina anhörigas (sina barns eller åldrande föräldrars) läkemedelsbehandling.

Varför har ”Lämpligt läkemedel” valts till tema för kampanjen?

Lämpligt läkemedel valdes till kampanjens tema på grund av dess mångsidighet. Lämpligt läkemedel är olika för var och en, eftersom individen alltid ställs i centrum när det gäller läkemedelsbehandlingar. Något som passar en person är inte nödvändigtvis lämpligt för en annan. Läkemedelsbehandlingen är dimensionerad efter dig, det vill säga är lämplig för just dig. Temat ska överraska, få dig att stanna upp och förhoppningsvis tänka efter.

Vad betyder ”Lämpligt läkemedel”?

Valet av lämpligt läkemedel bygger alltid på ett övervägande av dess effekt. Ett lämpligt läkemedel passar dina behandlingsbehov och övriga medicinering. Du vet varför du använder läkemedlet, tar det enligt anvisningarna och du har råd att köpa det.

Ett lämpligt läkemedel kan även orsaka eventuella biverkningar, men du kan acceptera dem eftersom du anser att de är rimliga i förhållande till nyttan som du förväntar dig och får av behandlingen.

Du hittar ett för dig lämpligt läkemedel genom att fråga och diskutera med hälso- och sjukvårdspersonal. Ett lämpligt läkemedel är effektivt, säkert, högklassig, ekonomiskt och jämlikt.

Är detta en reklamkampanj som läkemedelsindustrin hittat på?

Kampanjens mål är inte att sälja något utan endast handleda medborgarna i rationell läkemedelsanvändning. Kommersiella företag inom läkemedelsindustrin har inte bekostat kampanjen och har inte påverkat dess målgrupp eller innehåll.

Vem har genomfört kampanjen?

Sakinnehållet i kampanjen har genomförts av social- och hälsovårdsministeriet samt Fimea i samarbete med aktörer inom läkemedelsbranschen. För det kreativa genomförandet har ansvarat marknadskommunikationsbyrån Recommended Finland.