Lääkehoidon elementit

Verktyg för uppföljning av målen för läkemedelsbehandlingen

Många olika aspekter av både patientens och hälso- och sjukvårdspersonalen agerande inverkar på hur man uppnår målen med läkemedelsbehandlingen. En bra bas skapas av att man har läkemedelsbehandlingen som helhet under kontroll. Det är dessutom viktigt att patienten känner till syftet med varje läkemedel som hen använder och målet med behandlingen, för att patienten ska kunna förbinda sig till sin behandling.

I Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling finns minneslistan ”Grunddragen i rationell läkemedelsbehandling”. Listan innehåller sådant som ska beaktas vid läkemedelsbehandling och är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Den kan användas vid ordination och expediering av läkemedel, helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen eller undervisningssituationer gällande läkemedelsbehandlingar.

Har patienten en befintlig vård- eller kundplan?

Se till att läkemedelsbehandlingen är en del av denna helhet.

Är helhetsmedicineringen som antecknats på läkemedelslistan aktuell?

Kontrollera patientens läkemedelslista och uppmuntra han eller hon att  uppdatera den. Iaktta även andra eventuella preparat utöver receptläkemedel.

Har patienten onödiga gällande recept?

Se till att de elektroniska recepten är uppdaterade och innehåller all väsentlig information för säker och ändamålsenlig expediering och användning av läkemedel. Annullera onödiga recept.

Kan läkemedlet användas tillsammans med patientens övriga läkemedel?

Utred patientens läkemedelsbehandling som helhet. Fråga även om egenvårdsläkemedel, växtbaserade läkemedel och kosttillskott som fås utan recept. Kontrollera samverkan med andra läkemedel och överlappningar.

Använder patienten läkemedlet på ett säkert och korrekt sätt?

Se till att patienten förstår varför han eller hon använder läkemedlet och vad som händerom läkemedlet inte används enligt instruktionerna.

Behöver patienten säkert detta läkemedel?

Kontrollera att läkemedlet är nödvändigt och överväg möjligheterna för en läkemedelsfri behandling.

Har patienten specialbehov?

Observera åtminstone läkemedelsallergier, ålder, njurarnas och leverns funktionsnivå samt eventuell graviditet/amning.

Har patienten råd med läkemedlet?

Beakta läkemedlets pris, ersättningsbarhet och de kliniska effekterna som uppnås med behandlingskostnaderna ur såväl patientens som samhällets perspektiv.

Har patienten nödvändig information om läkemedlets biverkningar?

Berätta om biverkningarna och hur man förebygger dem. Berätta även vad patienten ska göra vid biverkningar.

Har man uppnått läkemedelsbehandlingens mål?

Ta reda på om läkemedlet har haft önskat resultat eller
finns det ett behov av att effektivisera, reducera eller byta ut det.

Vet patienten vem som vårdar han eller hon?

Se till att patienten vet vem som följer upp hans eller hennes läkemedelsbehandling och vem patienten ska kontakta i frågor angående läkemedelsbehandlingen.