Kom med och ordna Läkemedelsdagen år 2018!

  • Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som ordnas varje år och är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Temat för nästa Läkemedelsdag är rationell läkemedelsbehandling. Dagen arrangeras 22.3.2018.
  • Temadagen som en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling och dess omfattande kommunikationskampanj.
  • Fimea samordnar arrangemangen under dagen tillsammans med en riksomfattande planeringsgrupp. För det egentliga arrangemanget ansvarar lokala aktörer runt om i Finland.

Genomför en egen Läkemedelsdag i er lokala gemenskap. Det är önskvärt att temadagen genomförs av särskilt hälsocentraler, patientorganisationer och apotek.

Målet är att

  • uppmuntra användaren att aktivt ställa frågor om och diskutera sin läkemedelsbehandling med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
  • uppmuntra läkemedelsanvändare att upprätta en egen aktuell läkemedelslista, i vilken antecknas såväl receptläkemedel som egenvårdsläkemedel, kosttillskott och vacciner
  • hjälpa hitta tillförlitliga källor för läkemedelsinformation även på nätet
  • minska onödigt läkemedelssvinn och onödig belastning av ersättningssystemet för läkemedel.

Det är endast fantasin och samarbetsenergin som sätter gränser för genomförandet och marknadsföringen. Läkemedelsdagen kan synliggöras som temapunkter eller informationsinslag, allmänna föreläsningar eller som en noggrannare uppföljning av en viss patientgrupps läkemedelsbehandling. Det viktigaste är att väcka diskussion om dagens tema. Ett lokalt evenemang kan riktas till läkemedelsanvändare, studerande eller hälso- och sjukvårdspersonal.