Järjestäjille pääsivu

Kom med och ordna Läkemedelsdagen år 2020!

  • Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som ordnas varje år och är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Temat för nästa Läkemedelsdag är rationell läkemedelsbehandling. Dagen arrangeras 12.3.2020.
  • Fimea samordnar arrangemangen under dagen tillsammans med en riksomfattande planeringsgrupp. För det egentliga arrangemanget ansvarar lokala aktörer runt om i Finland.

Genomför en egen Läkemedelsdag i er lokala gemenskap. Det är önskvärt att temadagen genomförs av särskilt hälsocentraler, patientorganisationer, hälsovårdsläroanstalter och apotek.

Målet är att

  • uppmuntra användare att aktivt ställa frågor om och diskutera sin läkemedelsbehandling med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, främst om målen med läkemedelsbehandlingen.
  • aktivera läkemedelsanvändare att känna igen och följa upp de önskade effekterna av sina läkemedelsbehandlingar samt eventuella bi- eller samverkningar.
  • uppmuntra läkemedelsanvändare att upprätta en egen aktuell medicineringslista, i vilken antecknas såväl receptläkemedel som egenvårdsläkemedel, kosttillskott och vacciner.
  • uppmuntra social- och hälsovårdspersonal att se till att läkemedelsanvändare förstår målet med sin läkemedelsbehandling.
  • aktivera social- och hälsovårdspersonal att fråga av läkemedelsanvändare hur väl målen med läkemedelsbehandlingarna har uppnåtts samt att göra läkemedelslistan och dess betydelse känd för läkemedelsanvändarna.

Det är endast fantasin och samarbetsenergin som sätter gränser för genomförandet och marknadsföringen. Läkemedelsdagen kan synliggöras som temapunkter eller informationsinslag, allmänna föreläsningar eller som en noggrannare uppföljning av en viss patientgrupps läkemedelsbehandling. Det viktigaste är att väcka diskussion om dagens tema. Ett lokalt evenemang kan riktas till läkemedelsanvändare, studerande eller hälso- och sjukvårdspersonal.